Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana

JŪSU atbalsts un palīgs grūtajā brīdī...


Apbedīšanas pakalpojumi

Apbedīšana - mirušā apglabāšana, parasti ar sēru ceremoniju (atvadu zāle, katafalks, zārks, mācītājs vai runātājs, mielasts); bēres.
Bēres - mirušā apbedīšana (parasti pēc noteiktām paražām un ar noteiktām ceremonijām.
Mūsu uzdevums: nodrošināt mirušā pavadīšanu pēdējā ceļā.
Mūsu mērķis: bēru organizēšana un atbalsta sniegšana piederīgiem grūtajā brīdī.

KURZEME +371 29 001 334, krematorija(at)nad.lv

RĪGA +371 26 33 59 28, info(at)repatriacija.lv

Visā pasaulē strauji mainās apbedīšanas tradīcijas

Ne tikai guldīšana zemes klēpī, bet arī kremācija ir uzskatāma par normālu un cienījamu apbedīšanas veidu

Apbedīšanas standarts

Sniedzam apbedīšanas pakalpojumus pēc augstākiem standartiem, tajā skaitā Eiropas un nacionāliem standartiem, ievērojot reliģisko konfesiju apbedīšanas priekšnosacījumus, kā arī iedzīvotāju apbedīšanas tradīcijas, paražas un mirušā pēdējo gribu. Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas jomā aktīvi sekojam Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijām par labo praksi apbedīšanas pakalpojuma sniegšanas jomā. Ievērojam Konkurences padomes atzinumus attiecībā par apbedīšanas pakalpojumu nozares problēmjautājumiem, tajā skaitā patstāvīgi sekojam līdzi valstisko un nevalstisko organizāciju aktivitātēm apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas nozarē, kā arī iedzīvotāju ierosinājumiem un atziņām.

Apbedīšanas pakalpojuma izklāsts, saturs, standartu un cenrāža izmaksas ar PVN

Standarts 375 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem

Standarts 435 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem
 • 8. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem
 • 9. Piederumu nogādāšana kapsētā

Standarts 640 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem
 • 8. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem
 • 9. Piederumu nogādāšana kapsētā
 • 10. Dokumentu noformēšana (miršanas apliecība)
 • 11. Transportēšana ar katafalku no vārtiem līdz kapavietai
 • 12. Mirušā pārnešana (nesēju pakalpojumi kapos)

Standarts 760 €

 • 1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
 • 2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
 • 3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
 • 4. Sanitār-kosmētiskie pakalpojumi, mirušā sagatavošana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana
 • 5. Koka zārks, spilvens un līķauts zārkā
 • 6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
 • 7. Transportēšana ar katafalku uz kapiem
 • 8. Krusts un plāksnīte uz krusta ar aizgājēja datiem
 • 9. Dokumentu noformēšana (miršanas apliecība)
 • 10. Piederumu nogādāšana kapsētā
 • 11. Transportēšana ar katafalku no kapličas līdz kapavietai
 • 12. Nesēju pakalpojumi kapos
 • 13. Mirušā pārnešana kapličā un kapos

Bēru pakalpojumu izmaksas ar PVN.

Vairāk par apbedīšanas pakalpojumu izmaksām vērsties pie apbedīšanas pakalpojumu speciālista. Izmaksām ir informatīvs nolūks, nav uzskatāmas par publisku oferti. Izmaksas, kuras norādītas “no” ir precizējamas un saskaņojamas pie konkrēta pasūtījuma sagatavošanas, piemēram, atkarībā no izvēlētā zārka, rituāla piederumiem, vai transportēšanas attāluma, kapa bedres izrakšanas sarežģītības pakāpes (smiltis, māls, akmeņaina augsne, u. tml.) un pārējām pieteiktām pasūtītāja vēlmēm.

						
																
							
Numurs Pakalpojuma sastāvdaļas nosaukums Cena EUR ar PVN
Dokumentu noformēšana:
1. Miršanas apliecības noformēšana 15.00
2. VSAA apbedīšanas pabalsta noformēšana 15.00
3. Pašvaldības soc. palīdzība 20.00
4. autopsija (sekcija) 70.00
5. dokumentu tūlkošana no 20.00
6. izziņa (repatriācija) 20.00
7. pārējie dokumenti no 10.00
Transportēšanas pakalpojumi:
8. uz morgu (līdz 30 km) 50.00
9. spec.pakete+cimdi+dezinf. 10.00
10. uz kapiem, baznīcu, kapliču 50.00
11. iekrauš./izkrauš./izlikšana 35.00
12. transports Latvijā EUR/km no 0.40
13. repatriācija EUR/km no 0.35
Apbedīšanas pakalpojumi:
14. kapa rakšana/aizbēršana no 55.00
15. dvieļu lietošana bērēs 4.50
16. zārka nolaišana kapā 4.50
17. vietas/kopiņas sagatavošana 21.00
18. kapavietas sakopšana 35.00
19. kapavietas stiprinājums no 10.00
20. nesēji (nešana) 140.00
21. ceļš nesējiem, racējiem no 10.00
22. katafalks kapliča-kapiem 50.00
23. kopiņas apklāšana/skujas no 6.00
24. ceļa noklāšana ar skujām no 5.00
25. sveces ap kapa vietu 4.gb. no 3.00
26. sveces kapličā 6.gb. 5.00
27. ekshumācijas veikšana no 120.00
28. urnas apglabāšana no 50.00
29. urnas sūtīšana ārzemēs no 30.00
"Morga" pakalpojumi:
30. saglabāšana - diennaktī 7.00
31. sagatavošanas process no 10.00
32. dezinfekcijas pasākumi no 10.00
33. apģērbšana no 15.00
34. skūšana 10.00
35. grimms 10.00
36. iezārkošana no 10.00
37. balzamācija no 30.00
38. piederumu nogāde morgā 10.00
Piederumi un citi pakalpojumi:
39. zārks: 2.00x0,75x0,55m no 120.00
40. nestandarta zārks no 150.00
41. sarkofāgs no 550.00
42. krusts no 30.00
43. plāksnīte krustam 25.00
44. līķauts no 7.00
45. gultiņa 10.00
46. vainags no 35.00
47. lenta vainagiem no 10.00
48. vainagu piegādāšana kapos 10.00
49. čības 7.00
50. baznīcas komplekts 15.00
51. mūzika (vijole, ērģeles) no 40.00
52. apģērbs (uzvalks, kleitas) no 80.00
53. runātājs no 45.00

INFORMĀCIJA, kas ir jāzina ikkatram:

*sadarbībā ar darbajurists.lv

 • 1. Fiziskās personas tiesībspēja izbeidzas ar nāves brīdi.
 • 2. Aizgādība izbeidzas ar vecāku vai bērna nāvi.
 • 3. Aizbildnība izbeidzas aizbilstamajam ar viņa nāvi.
 • 4. Aizbildnība izbeidzas aizbildnim ar viņa nāvi.
 • 5. Ar mantojuma atstājēja nāvi līgumiskam mantiniekam piekrīt tiesība mantot un līdz ar to arī tiesība pieņemt mantojumu.
 • 6. Mantojums atklājas ar mantojuma atstājēja nāvi vai ar viņa izsludināšanu par mirušu ar tiesas lēmumu.
 • 7. Ar īpašnieka nāvi īpašuma tiesība pāriet uz viņa mantiniekiem.
 • 8. Darba līgums izbeidzas pats no sevis ar darbinieka nāvi.
 • 9. Pilnvarotāja nāve iznīcina līgumiskās attiecības līdzīgi atsaukumam - izņemot sk. CL 2316.p.
 • 10. Kas vainīgs kāda cilvēka nāvē, tam jāatlīdzina mirušā mantiniekiem ārstēšanas un apbedīšanas izdevumi.
 • 11. Darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 213,43 euro, netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • 12. Darba devēja nāve ir pamats darba tiesisko attiecību izbeigšanai, ja darbinieka saistību izpilde ir cieši saistīta tikai un vienīgi ar darba devēju personiski.
 • 13. Ja māte dzemdībās vai laikā līdz 42.pēcdzemdību perioda dienai mirusi vai arī likumā noteiktajā kārtībā līdz 42.pēcdzemdību perioda dienai atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas, bērna tēvam piešķir atvaļinājumu uz laiku līdz bērna 70.dzīvības dienai.
 • 14. Darbiniekam ir tiesības ne ilgāk kā divas darba dienas neveikt darbu sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.